Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Đáp: Phần mềm được viết trên hệ thống Microsoft office Access, nên sử dụng được ở tất cả các máy tính có cài bộ Microsoft Office bất kỳ phiên bản nào.