Mobile menu
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Phần mềm quản lý văn bản Lizard VB Manager phân cấp phân quyền có hệ thống theo 3 cấp: cấp lãnh đạo, cấp văn thư và cấp người dùng.
Ứng với từng cấp sẽ có menu riêng biệt, được quyền tác động vào hệ thống theo phân cấp được làm việc gì và không làm được việc gì một cách cụ thể rõ ràng.
Nếu bạn đăng nhập với tài khoản quản trị thì bạn được toàn bộ các quyền, toàn bộ theo dõi các khâu từ đầu đến cuối
Nếu bạn đăng nhập với vai trò văn thư thì bạn chỉ được quyền tác động vào văn thư đi (hoặc văn thư đến, hoặc cả hai nếu sếp bạn phân công cả 2 cho bạn). Và lúc này bạn chỉ có quyền thêm, sửa mà không được xóa bất cứ gì hết nhé.
Nếu bạn đăng nhập với vai trò người dùng thì bạn có nhiều chức năng ứng với vai trò người dùng như xem được văn bản đi của bạn tham mưu, xem được văn bản đến mà lãnh đạo phân công cho bạn, được cập nhật tiến độ giải quyết văn bản đến đó để báo cáo đến lãnh đạo của bạn. Bạn được tạo hồ sơ lưu trữ cá nhân, tạo nhắc việc để phần mềm nhắc việc cho bạn. Được chat tán gẫu với những người dùng khác trên mạng Lan. Và còn nhiều chức năng khác chờ bạn khám phá.
Chúc bạn thành công với phần mềm này !